Автори
 
 
Количка
0 продукта
 
Препоръчани
 

Условия за ползване

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта , за краткост наричан „уеб сайта”и собственика на сайта, наричан за краткост „Продавач” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител”.  

Предмет
Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за книгите  и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина книги при  стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите изданияти, която съдържа кратко описание, изображение на книга продажната цена, с включен ДДС, информация за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора,

Регистрация- не е задължителна
Потребителят може да прави поръчки онлайн без или със регистрация. При попълване на формата за регистрация, потребителят е длъжен да предостави данни, изискуеми от формата на homo-futurus.com.
 

При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като продавачът се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди направената поръчка.

От съображения за сигурност когато потребителят направи поръчка се записва неговия IP адрес и името на интернет доставчика му.

Отказ

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

  1. Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
  2. Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .
  3. Цената не съответства на дължимата цена

Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката с банков превод по сметката на издателството.

Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн  системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.

Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

Промени в Общите условия
Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от уеб сайта. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки.